Privacybeleid

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Van Hagen Automotive & Telecom. Van Hagen Automotive & Telecom respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Van Hagen Automotive & Telecom;
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening van Van Hagen Automotive & Telecom;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Van Hagen Automotive & Telecom.
  • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Van Hagen Automotive & Telecom daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Van Hagen Automotive & Telecom stelt.

Elektronische nieuwsbrieven

U kunt zich via de Website opgeven als abonnee voor de door Van Hagen Automotive & Telecom verzorgde elektronische nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Algemene bepalingen in behandeling name privacy verzoeken  

Kosten van verzoeken  

Aan een verzoek om inzage en een verzoek om correctie zijn geen kosten verbonden. Herhaaldelijke verzoeken, meer dan 2 x per jaar, worden wel met kosten in rekening gebracht a €20,- per verzoek.   

Indiening van verzoeken  

De betrokkene heeft het recht vrijelijk en met redelijke tussenpozen, bij voorkeur aangetekend, een schriftelijk of elektronisch verzoek om inzage in en correctie van zijn persoonsgegevens in te dienen.   

Een schriftelijk of elektronisch ingediend verzoek wordt gedateerd en ondertekend, en bevat:   

De volledige naam en voorletter en het adres van de verzoeker;

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van verzoeker;        

Het emailadres van de verzoeker.          

Indien een verzoeker niet voor zichzelf maar voor een betrokkene een verzoek indient dan dienen ook de volgende gegevens ingevuld te worden:         

De volledige naam en voorletters en het adres van de betrokkene;      

De geboortedatum van betrokkene;    

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van betrokkene.     

Een verzoek tot correctie of aanvulling kan slechts worden ingediend nadat de verzoeker inzage heeft genomen in de betreffende gegevens waarop correctie wordt verzocht. De betreffende gegevens worden elektronisch aan u worden toegestuurd.            

 Het verzoek om inzage dan wel correctie moet altijd elektronisch via de website worden ingediend.          

 Berichtgeving ontvangst en in behandeling name            

Na indienen van uw verzoek krijgt u per omgaande een ontvangstbevestiging waarin de aanvraag bevestigd wordt en de termijn waarbinnen de aanvraag afgehandeld wordt.            

Toetsing van in behandeling name

Van Hagen B.V. betrekt bij de behandeling van een verzoek om inzage en/of correctie slechts die verwerkingen waarvoor het is aan te merken als verantwoordelijke. Als Van Hagen B.V. niet de verantwoordelijke is dan zal de verzoeker hierover bericht krijgen en worden verwezen naar de desbetreffende organisatie.              

 Verder toetst Van Hagen B.V. of het verzoek voldoet aan de gestelde eisen die besproken zijn bij indiening van verzoeken.             

Procedure uitvoering inzage en correctie  

Behandeling van verzoeken  

De verzoeker geeft met indiening van het verzoek impliciet toestemming dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden door de betrokken interne medewerkers van Van Hagen B.V., die nodig zijn om het verzoek af te handelen.  

 Uitvoering inzageverzoek  

Indien het verzoek wordt ingewilligd, stelt Van Hagen B.V. binnen 4 weken de volgende gegevens ter beschikking:  

 Waarom bepaalde gegevens worden verwerkt (doel);     

Welke soorten persoonsgegevens verzameld worden (NAW, locatie etc.);      

Aan welke organisaties de persoonsgegevens worden doorgegeven zowel nationaal of internationaal;            

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden;              

Welke privacyrechten mensen hebben waaronder het recht om gegevens te wijzigen, aanvullen, wissen, minder gegevens te verwerken en het recht om bezwaar te maken voor het verwerken van persoonsgegevens;      

Dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

Van Hagen B.V. geeft aan van welke organisatie zij persoonsgegevens heeft ontvangen als deze gegevens niet door de Van Hagen B.V. zelf verzameld zijn.      

Een verzoek om inzage wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of de rechten en vrijheden van anderen.       

Uitvoering correctieverzoek              

Een verzoek om correctie kan slechts worden ingediend nadat de verzoeker inzage heeft genomen in de betreffende gegevens waarop correctie wordt verzocht.      

Van Hagen B.V. kan een verzoek om correctie slechts honoreren voor zover de opgenomen gegevens aantoonbaar feitelijk onjuist zijn of voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt.              

Van Hagen B.V. deelt betrokkene schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek tot correctie mee of dan wel in hoeverre aan het verzoek om correctie wordt voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.    

Van Hagen B.V. voert een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk uit. 

Indien de gegevens naar aanleiding van het verzoek zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, brengt Van Hagen B.V. derden aan wie de gegevens voorafgaand daaraan zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk op de hoogte van de aangebrachte wijzigingen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning kost.              

Indien verzoeker daarom vraagt, doet Van Hagen B.V. opgave van de derden aan wie de wijzigingen zijn medegedeeld.